Menu   

Torah Readings

HIGH HOLY DAYS


ROSH HASHANAH – DAY 1
ROSH HASHANAH – DAY 2
YOM KIPPUR

Shacharit (Morning):

Mincha:

  • Mincha 1 – PDF | MP3
  • Mincha 2 – PDF | MP3
  • Mincha 3 – PDF | MP3
  • Mincha Haftarah Maftir Yonah – PDF
  • Mincha Haftarah Maftir Yonah Chapter 1 – MP3
  • Mincha Haftarah Maftir Yonah Chapter 2 – MP3
  • Mincha Haftarah Maftir Yonah Chapter 3 – MP3
  • Mincha Haftarah Maftir Yonah Chapter 4  and Micah – MP3